DOWNLOAD BIỂU MẪU - BÁO CÁO

02/03/2020 10:17 Số lượt xem: 445

Nội dung

Download

Thông tư số 37/2019/TT-BYT ban hành ngày 30/12/2019 của Bộ Y tế Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành y tế và các biểu mẫu phụ lục đính kèm

Download

Biểu mẫu báo cáo thống kê nhân lực Y tế

Download

Biểu mẫu báo cáo thống kê số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ CCVC năm 2019

Download

Biểu mẫu báo cáo hàng tháng các đơn vị

Download

Biểu mẫu báo cáo tổ chức bộ máy Y tế năm 2018

Download

Biểu mẫu thống kê tổ chức và nhân lực y tế năm 2017

Download

Biểu mẫu báo cáo kết quả thực hiện các quy định về hạng chức danh nghề nghiệp

Download

Biểu và phụ lục xây dựng kế hoạch ngân sách 2018 và KH ngân sách 2018-2020

Download

Biểu mẫu báo cáo thống kê văn thư lưu trữ năm 2018 theo Thông tư 03/2018/TT-BNV

Download
Nguồn: Sở Y tế