DOWNLOAD BIỂU MẪU - BÁO CÁO

15/12/2019 10:17 Số lượt xem: 411
Nội dung Download

Biểu mẫu báo cáo thống kê nhân lực Y tế

Download

Biểu mẫu báo cáo thống kê số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ CCVC năm 2019

Download

Biểu mẫu báo cáo hàng tháng các đơn vị

Download

Biểu mẫu báo cáo tổ chức bộ máy Y tế năm 2018

Download

Biểu mẫu thống kê tổ chức và nhân lực y tế năm 2017

Download

Biểu mẫu báo cáo kết quả thực hiện các quy định về hạng chức danh nghề nghiệp

Download

Biểu và phụ lục xây dựng kế hoạch ngân sách 2018 và KH ngân sách 2018-2020

Download
Biểu mẫu báo cáo thống kê văn thư lưu trữ năm 2018 theo Thông tư 03/2018/TT-BNV Download

 

 

 
Nguồn: Sở Y tế