DOWNLOAD BIỂU MẪU - BÁO CÁO

20/12/2018 10:17 Số lượt xem: 304
STT Nội dung Download
1

Biểu mẫu báo cáo hàng tháng các đơn vị

Download
2

Biểu mẫu báo cáo tổ chức bộ máy Y tế năm 2018

Download
3

Biểu mẫu thống kê tổ chức và nhân lực y tế năm 2017

Download

4

Biểu mẫu báo cáo kết quả thực hiện các quy định về hạng chức danh nghề nghiệp

Download

5

Biểu và phụ lục xây dựng kế hoạch ngân sách 2018 và KH ngân sách 2018-2020

Download

6

Biểu mẫu báo cáo thống kê văn thư lưu trữ năm 2018 theo Thông tư 03/2018/TT-BNV Download