DOWNLOAD BIỂU MẪU - BÁO CÁO

24/07/2017 10:17 Số lượt xem: 96
STT Nội dung Download

1

Biểu mẫu báo cáo kết quả thực hiện các quy định về hạng chức danh nghề nghiệp

Download

2

Biểu và phụ lục xây dựng kế hoạch ngân sách 2018 và KH ngân sách 2018-2020

Download