Truy cập nội dung luôn

(BNP) – Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh vừa ký ban hành Kế hoạch số 177/KH-UBND về việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả quản trị, hành chính công cấp tỉnh, duy trì và cải thiện các Chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX năm 2018.