Thời tiết ngày 08/07/2020

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5144

Đã truy cập : 43700966

Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII

11/10/2019 11:07 Số lượt xem: 394

Vừa qua, (10/10) tại hội trường nhà C4 Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Đảng úy Sở Y tế triển khai thực hiện kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII. Với thành phần tham dự gồm có: các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Sở Y tế, Bí thư, Phó Bí thư, cấp ủy viên và toàn thể cán bộ đảng viên các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Y tế. 

 
Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Liêm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã truyền đạt, quán triệt và triển khai các nội dung chính của 1 Nghị quyết và 5 Kết luận : Nghị quyêt số 50-NQ/TW, của Bộ Chính trị “Về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030”; Kết luận số 50-KL/TW của Ban Bí thư “Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Kết luận số 51-KL/TW, 30/5/2019 của Ban Bí thư “Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Kết luận số 52-KL/TW, 30/5/2019 của Ban Bí thư  “Về tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Kết luận số 54-KL/TW, 7/8/2019 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”... 
 
 
Tại đây, Đồng chí Nguyễn Đình Tâm, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế, Phó Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh một số nhiệm vụ của Cấp ủy các Chi, Đảng bộ và từng cán bộ đảng viên nghiêm túc thực hiện: Các cấp ủy tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết và kết luận của Trung ương đến toàn thể cán bộ, Đảng viên. Nêu cao vai trò của người đứng đầu Cấp ủy Chi bộ trong việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của BTC, Ban Bí thư Trung ương Đảng. 
 
 
Tập trung truyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức phong phú. Cấp ủy chi bộ xây dựng kế hoạch thực hiện các nghị quyết, kết luận của BTC, Ban Bí thư TW Đảng khóa XII, chú trọng công tác kiểm tra giám sát, đánh giá tổ chức học tập, triển khai thực hiện. Định kỳ sơ kết, tổng kết , báo cáo kết quả về Đảng ủy Sở Y tế theo quy định.
Nguyễn Cường