hội thảo khoa học với chủ đề “ Giải pháp nâng cao năng lực quản lý đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”

15/11/2019 19:21 Số lượt xem: 260

Được sự đồng ý của UBND tỉnh và Hội đồng khoa học tỉnh, Sở Công thương Bắc Ninh đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “ Giải pháp nâng cao năng lực quản lý đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh” nhằm đánh giá các ưu, khuyết điểm trong việc quy hoạch, phát triển các cụm công nghiệp, hiệu quả và đóng góp của các cụm công nghiệp trong quá trình công nghiệp hóa của tỉnh...

     Đồng thời nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý, đề ra các cơ chế chính sách hỗ trợ để các cụm công nghiệp, các doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh trong các cụm công nghiệp phát triển ổn định, bền vững.

     Dự Hội thảo có các đồng chí  lãnh đạo, chuyên viên Cục Công thương địa phương, Viện chiến lược chính sách - Bộ Công Thương, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học & Công nghệ, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Viện Nghiên cứu Phát triển KT-XH tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Ninh, đại diện báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam tại Bắc Ninh, báo Công thương, Báo đài truyền hình Bắc Ninh, Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên, Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn, Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang, Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên, UBND các huyện , thị xã, thành phố, Phòng Công thương, kinh tế các huyện, thị xã, thành phố, phòng đơn vị trực thuộc Sở Công Thương, các xã, phường có cụm công nghiệp, các công ty đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệpvà một số doanh nghiệp thứ cấp trong các cụm công nghiệp và các cá nhân có bài viết tham luận.

     Hội thảo tập hợp được  27 bài tham luận, tập trung phân tích, đánh giá thực trạng các cụm  công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và các tỉnh bạn và tình hình thực hiện các chính sách hiện nay, những hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân, kiến nghị và đề xuất giải pháp nhằm phát triển các cụm công nghiệp tỉnh Bắc Ninh vào các năm tới. Như cơ sở hạ tầng của phần lớn các cụm công nghiệp (giao thông nội bộ, cây xanh, các công trình xử lý rác thải, nước thải; Công  tác quản lý đầu tư xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp; Mô hình chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp; Công tác phối hợp quản lý nhà nước về cụm công nghiệp; Công tác thanh tra, kiểm tra cụm công nghiệp; Xây dựng được cơ chế, chính sách và chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp và hỗ trợ thu hút các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp.

     Trên cơ sơ như vậy Hội thảo đề xuất một số giải pháp kiến nghị sau:

     - Để tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế theo chủ trương của Đảng, việc phát triển thu hút đầu tư các cụm công nghiệp trên địa bàn nông thôn là rất cần thiết nhằm tạo mặt bằng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa doanh nghiệp ở vùng nông thôn. Để làm được điều đó cần có cơ chế chính sách thu hút đầu tư trong phát triển các cụm công nghiệp, chính vì vậy việc nghiên cứu đề ra cơ chế, chính sách của địa phương là rất cần thiết.

     - Để thực hiện tốt công tác quản lý phát triển các cụm công nghiệp, cần tiếp tục nghiên cứu, đề xuất mô hình quản lý cụm công nghiệp hiệu quả. Công tác quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh thời gian tới cần tập trung vào các nội dung sau:

     Về quản lý nhà nước :

     Xây dựng và chỉ đạo thực hiện quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển cụm công nghiệp. Xây dựng, ban hành, phổ biến, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nghiêm pháp luật, cơ chế, chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với cụm công nghiệp. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các dịch vụ công hỗ trợ hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh của các tổ chức, cá nhân trong cụm công nghiệp. Xây dựng và quản lý thông tin về cụm công nghiệp; chỉ đạo các hoạt động xúc tiến đầu tư vào cụm công nghiệp. Xây dựng và triển khai cơ chế giám sát xã hội đối với phát triển các cụm công nghiệp thông qua thực hiện công khai hóa, minh bạch hoá chủ trương, quy hoạch, cơ chế chính sách đối với phát triển cụm công nghiệp.

     Tăng cường công tác vận động xúc tiến đầu tư vào cụm công nghiệp:

     Việc chọn nhà đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp có đủ năng lực tài chính, kinh nghiệm quản lý hạ tầng, có mối quan hệ khách hàng rộng là điều kiện tiên quyết quyết định đến kết quả, hiệu quả hoạt động của cụm công nghiệp sau này.

     Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp là một họat động yêu cầu vốn đầu tư rất lớn và tập trung nhưng thu hồi vốn đầu tư lại rất chậm, bởi chỉ có nguồn thu cố định từ cho thuê lại đất, phí hạ tầng và các dịch vụ khác, hiệu quả kinh tế mang lại cho chủ đầu là không cao, ít hấp dẫn các nhà đầu tư. Do đó để phát triển các cụm công nghiệp, ngoài sự hỗ trợ vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cần phải huy động các nguồn vốn khác từ các đơn vị kinh doanh cấp điện, nước, thông tin liên lạc cùng tham gia đầu tư xây dựng và kinh doanh các dịch vụ này. Có như vậy mới giảm bớt được chi phí đầu tư, đảm bảo hiệu quả kinh doanh của Chủ đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp.

     Vận động thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp là vấn đề có tính quyết định đến hiệu quả hoạt động của cụm. Song vận động thu hút đầu tư là một công việc khó khăn, phức tạp đòi hỏi phải kiên trì, thực hiện liên tục và có sự phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ tích cực của các ngành, các cấp. Đồng thời, phải được thực hiện trên cơ sở những chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư thông thoáng, hấp dẫn và có sự thống nhất, ổn định cao. Tuy nhiên giải pháp đẩy mạnh vận động thu hút đầu tư có hiệu quả nhất, rẻ nhất vẫn là thông qua các nhà đầu tư đã và đang thực hiện đầu tư tại địa phương và tại các cụm công nghiệp.

     Xây dựng hạ tầng ngoài hàng rào cụm công nghiệp:

     Việc xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật trong cụm công nghiệp là yếu tố hết sức quan trọng để tạo môi trường hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại cụm công nghiệp. Tuy nhiên, nếu thiếu những yếu tố thuận lợi của các công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào như hệ thống giao thông, cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc, thì dù các công trình hạ tầng kỹ thuật trong hàng rào có thuận lợi đến đâu cũng không thể hấp dẫn nhà đầu tư.

     Do vậy, quy hoạch xây dựng cụm công nghiệp phải gắn liền và phải tính đến khả năng cung ứng cơ sở hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào hiện tại cũng như trong tương lai. Ngoài việc dùng ngân sách nhà nước để hỗ trợ đầu tư các công trình này, cần có những cơ chế, chính sách thích hợp để thu hút các nguồn vốn khác nhau tham gia đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng ngoài hàng rào.

     Lồng ghép có hiệu quả với các chương trình mục tiêu quốc gia và của địa phương với các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ngoài hàng rào cụm công nghiệp, các dự án phát triển vùng nguyên liệu tập trung ở các địa bàn khó khăn về kinh tế - xã hội nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành và hoạt động hiệu quả các cụm công nghiệp của tỉnh.

     Về vốn cho phát triển cụm công nghiệp:

     Tranh thủ các nguồn vốn khuyến công của Trung ương và dành một phần nguồn vốn khuyến công của địa phương cho đầu tư phát triển hạ tầng các cụm công nghiệp trên địa bàn, đặc biệt là các cụm công nghiệp tại địa bàn khó khăn ở vùng thuần nông, tập trung vào các hạng mục: san lấp mặt bằng, đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điện, hệ thống xử lý nước thải.

     Xây dựng hoàn thiện và thực hiện nhất quán một cách công khai minh bạch hệ thống cơ chế, chính sách ưu đãi về thuế, đất đai, tín dụng khuyến khích đầu tư kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp để làm căn cứ pháp lý kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh đầu tư vào lĩnh vực xây dựng và kinh doanh hạ tầng các cụm công nghiệp của tỉnh.

     Tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp tiếp cận với các nguồn vốn tín dụng lãi suất thấp, thời hạn dài; thực hiện cơ chế bảo lãnh tín dụng (trong phạm vi cho phép của pháp luật) để các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp có thể huy động vốn trực tiếp của các tổ chức và cá nhân (đặc biệt là vốn của các hộ dân được đền bù giải phóng mặt bằng và vốn của các doanh nghiệp đăng ký đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp) nhằm nâng cao khả năng huy động vốn đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp.

     Về đào tạo nguồn nhân lực cho các cụm công nghiệp:

     Khuyến khích các tổ chức, đơn vị đào tạo nghề mở các lớp đào tạo nghề gần nơi phát triển cụm công nghiệp để trực tiếp đào tạo nghề cho những lao động nông nghiệp có đất được chuyển đổi sang sản xuất công nghiệp sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp cụm công nghiệp và tạo điều kiện ổn định đời sống, việc làm cho người dân địa phương.

     Tạo dựng mối quan hệ liên kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp với các trường dạy nghề trên địa bàn tỉnh để đào tạo nhân lực đáp ứng đúng nhu cầu của doanh nghiệp về ngành nghề, số lượng, chất lượng.

     Tăng cường công tác dịch vụ cung ứng nguồn nhân lực nhằm khơi thông thị trường lao động, tạo điều kiện cho người lao động và người sử dụng lao động dễ dàng tiếp cận được với nhau khi có nhu cầu.

Nguyễn Văn Nho - Phó phòng QLCN

Liên kết Website

Không tìm thấy dữ liệu

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7171

Đã truy cập : 43748784