Phòng, Ban, Đơn vị

Nội dung tìm kiếm
 
Văn phòng Sở
Số điện thoại liên lạc N/A
Địa chỉ E-mail vp.sgtvt@bacninh.gov.vn
Chi tiết phòng ban Xem chi tiết phòng ban
Thanh tra
Số điện thoại liên lạc (0222) - 3875061
Địa chỉ E-mail ptt.sgtvt@bacninh.gov.vn
Chi tiết phòng ban Xem chi tiết phòng ban
Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
Số điện thoại liên lạc (0222) - 3 823 652
Địa chỉ E-mail pqlkchtgt.sgtvt@bacninh.gov.vn
Chi tiết phòng ban Xem chi tiết phòng ban
Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái
Số điện thoại liên lạc (0222) - 3 822734
Địa chỉ E-mail qlvtptnl.sgtvt@bacninh.gov.vn
Chi tiết phòng ban Xem chi tiết phòng ban
Phòng An toàn giao thông
Số điện thoại liên lạc (0222) - 3 608 235
Địa chỉ E-mail ppcat.sgtvt@bacninh.gov.vn
Chi tiết phòng ban Xem chi tiết phòng ban
Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông
Số điện thoại liên lạc (0222) - 3 508 368
Địa chỉ E-mail pqlclctgt.sgtvt@bacninh.gov.vn
Chi tiết phòng ban Xem chi tiết phòng ban
Phòng Kế hoạch tài chính
Số điện thoại liên lạc N/A
Địa chỉ E-mail pkhtc.sgtvt@bacninh.gov.vn
Chi tiết phòng ban Xem chi tiết phòng ban
Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải Bắc Ninh
Số điện thoại liên lạc (0222) - 3 820 857 - (0222) - 3 759 286
Địa chỉ E-mail ttdkbn.sgtvt@bacninh.gov.vn
Chi tiết phòng ban Xem chi tiết phòng ban
Trung tâm đào tạo lái xe cơ giới đường bộ Bắc Ninh
Số điện thoại liên lạc (0222) - 3 850 964 ; (0222) - 3 508 068
Địa chỉ E-mail ttdtlxcgdbbn.sgtvt@bacninh.gov.vn
Chi tiết phòng ban Xem chi tiết phòng ban
Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh
Số điện thoại liên lạc (0222) - 3 874 304
Địa chỉ E-mail bqldaxdgtbn@bacninh.gov.vn
Chi tiết phòng ban Xem chi tiết phòng ban
Ban Quản lý các bến xe khách Bắc Ninh
Số điện thoại liên lạc (0222) - 3 821 394
Địa chỉ E-mail bqlbenxebn@bacninh.gov.vn
Chi tiết phòng ban Xem chi tiết phòng ban

Chuyên mục Chuyên mục

Thông tin cần biết Thông tin cần biết