Thông tin điều hành Thông tin điều hành

Ngân sách - Đầu tư Ngân sách - Đầu tư

Quản lý giá Quản lý giá

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7967

Đã truy cập : 45301189

  Căn cứ Quyết định số 35/QĐ-SNV ngày 20/01/2021 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh năm 2021;