(Thanh tra)- 6 tháng đầu năm, toàn ngành Thanh tra tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện 72 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 542 đơn vị, doanh nghiệp.