Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3988
Đã truy cập : 72740066

Thỏa thuận khung mua sắm thuốc tập trung năm 2022

15/08/2022 15:49 Số lượt xem: 101

Sở Y tế Bắc Ninh - Đơn vị mua sắm tập trung thuốc cấp địa phương công khai Thỏa thuận khung các gói thầu mua thuốc, dự án: Cung cấp thuốc tập trung tại Sở Y tế năm 2022.

1. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Quyết định số 1733/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua thuốc dự án: Cung cấp thuốc tập trung tại Sở Y tế năm 2022.

2. Hồ sơ mời thầu được phê duyệt tại Quyết định số 26/QĐ-SYT ngày 12 tháng 01 năm 2022 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu các gói thầu mua thuốc Dự án: Cung cấp thuốc tập trung tại Sở Y tế năm 2022.

3. Kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại các quyết định của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 460/QĐ-SYT, Quyết định số 461/QĐ-SYT, Quyết định số 462/QĐ-SYT ngày 30 tháng 3 năm 2022; Quyết định số 503/QĐ-SYT ngày 09/5/2022.

4. Dữ liệu điện tử đính kèm:

Danh sách các nhà thầu được lựa chọn Xem chi tiết
Điều kiện Hợp đồng Xem chi tiết
Biểu mẫu hợp đồng Xem chi tiết
Thỏa thuận khung Tải về (200MB)
Nguồn: Sở Y tế