Thực hiện Quyết định số 373/QĐ-UBND ngày 08/4/2024 của UBND tỉnh Bắc Ninh về ban hành Kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2024.