Ngày 18 tháng 4 năm 2024
Trung tâm y tế huyện Lương Tài Hết lòng phục vụ người bệnh và hành động vì sức khỏe cộng đồng!