Cơ cấu tổ chức

26/07/2020 14:45 Số lượt xem: 65950

Cơ cấu tổ chức

 

 CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ Y TẾ

        I. Lãnh đạo Sở:

       1. Giám đốc Sở:

TS.BS: Tô Thị Mai Hoa  

Chức vụ: Giám đốc Sở Y tế

Điện thoại: 0913.226818

    Email: ttmhoa.syt@bacninh.gov.vn

        2. Phó giám đốc:

        BSCK II. Nguyễn Chí Hành

        ĐT: 0912.127.449

        Email: nchanh.syt@bacninh.gov.vn

        BSCK II. Nguyễn Bá Quý

        ĐT: 0912436919

        Email: nbquy.syt@bacninh.gov.vn

        TS.BS. Đào Khắc Hùng

        ĐT: 0913320292

        Email: dkhung.syt@bacninh.gov.vn

        II. Phòng Tổ chức - Hành chính

        Trưởng phòng 

        ThS. Dương Đức Tấn

        ĐT: 0989746729

        Email: ddtan.syt@bacninh.gov.vn

        III. Thanh tra Sở

        Phó Chánh Thanh tra - Phụ trách thanh tra Sở

        ThS. Nguyễn Văn Lượng

        ĐT: 0364663368

        Email: nvluong.syt@bacninh.gov.vn

        IV. Phòng Kế hoạch – Tài Chính

       Trưởng phòng

       BSCKII. Nguyễn Hữu Tước

       ĐT: 0912410037

       Email: nhtuoc.syt@bacninh.gov.vn      

       V. Phòng Nghiệp vụ y

       Trưởng phòng      

       BSCKII. Phạm Văn Tuấn

       ĐT: 0973589904

       Email: pvtuan.syt@bacninh.gov.vn

       VI. Phòng Quản lý Dược

       Trưởng phòng

       DS. Phạm Việt Chiến

      ĐT: 0913151972

      Email: pvchien.syt@bacninh.gov.vn

      VII. Phòng Dân số

      Phó TP, phụ trách

      Ths, BSCKII YTCC Nguyễn Văn Tư

      ĐT: 0915100091

      Email: tusytbn30475@gmail.com

Sở Y Tế